Privacy Statement

Privacy Statement

Veiligheid van uw gegevens

Uw gegevens worden beveiligd met moderne technieken, zodat onbevoegden hier geen toegang toe hebben. Wanneer we uw gegevens aan derden verstrekken – u leest hieronder wanneer wij dat doen - dan is deze derde zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens ten behoeve van ons verwerkt in de hoedanigheid van verwerker, dan sluiten wij met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de vereisten zoals omschreven is in de AVG. Indien u het gevoel heeft dat er niet zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, laat het ons dan weten via onze klantenservice. 

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij gebruiken daarbij de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen, maar kunnen ook persoonsgegevens verkrijgen uit andere bronnen. Denk aan het verkrijgen van gegevens door gebruik te maken van het Kadaster, het Handelsregister of door gebruik te maken van openbare bronnen. Hieronder leest u voor welke doelen wij persoonsgegevens verwerken.

Afwikkeling van uw bestelling

Ten behoeve van de afwikkeling van uw bestelling hebben we uw (bedrijfs)naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en een telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen, u op de hoogte houden over uw bestelling en uw betaling afhandelen. We geven uw gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten. 

Indien u een bestelling plaatst, is het voor het sluiten en/of de uitvoering van de overeenkomst in ieder geval vereist dat u uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens aan ons verstrekt. Wenst u deze persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken, dan kunnen wij een goede uitvoering van de overeenkomst niet garanderen. 

Uw account

Uw persoonsgegevens worden verwerkt indien u gebruik maakt van de mogelijkheid een klantenaccount aan te maken. In uw persoonlijk account op greenupthecity.com slaan we onder andere de volgende informatie op: uw naam, e-mailadres, (zakelijk)telefoonnummer, bedrijfsgegevens en ordergegevens. De voor het klantenaccount opgegeven persoonsgegevens worden bewaard, zodat u deze persoonsgegevens bij een volgende bestelling niet opnieuw hoeft in te voeren. U kunt zelf uw persoonlijke gegevens aanpassen. Indien het niet lukt om zelf gegevens aan te passen kunt u contact met ons opnemen. 

Nieuwsbrieven

Wij sturen verschillende nieuwsbrieven waarvoor u zich kunt aanmelden. Zo blijft u op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. We hebben algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stellen we samen op basis van je gegevens, zoals eerdere bestellingen. Als u geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, kunt u zich hier afmelden. 

Op basis van welke grondslag worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verwerken uw persoonsgegevens als wij daartoe wettelijk verplicht zijn en wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst ter levering van onze producten en/of diensten. Het kan ook voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Een gerechtvaardigd belang is over het algemeen juridisch, financieel of zakelijk van aard. Wij hebben onder meer in de navolgende situatie een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken:

- om aan u als onze klant reclame te sturen voor onze andere diensten en producten;

- ter verdediging tegen juridische aanspraken;

- ten behoeve van algemeen klantcontact voor het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten;

- om u zoveel mogelijk voor u relevante inhoud op onze website te presenteren;

- ter voorkoming en/of opsporing van fraude.

Tot slot verwerken wij enkele persoonsgegevens omdat u daarvoor uw toestemming heeft gegeven. Zoals bijvoorbeeld de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot uw klantenaccount. Hiervoor geldt dat u het recht heeft de toestemming op ieder moment in te trekken. Deze intrekking staat niet in de weg aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Bewaartermijn

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de in dit privacystatement genoemde doelen te bereiken dan wel om aan de wet- en regeling te kunnen voldoen. 

Voor de meeste persoonsgegevens geldt, dat wij die niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of voor het waarborgen van de garantie op uw producten en/of het afhandelen van eventuele geschillen. Sommige persoonsgegevens moeten echter langer worden bewaard op grond van de wet. Daarnaast geldt dat wij uw persoonsgegevens voor direct marketing bewaren totdat u uw toestemming intrekt en/of u bezwaar maakt tegen deze verwerking.

Kloppen uw gegevens niet of heeft u andere vragen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en/of deze naar een door u genoemde organisatie over te dragen. 

Wilt u een beroep doen op een van uw rechten, dan kunt u uw verzoek daartoe sturen naar admin@greenupthecity.com. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u alvorens tot behandeling van uw verzoek over te gaan verzoeken om uzelf te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan ons te sturen. Scherm in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer af. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID-app’ van de overheid voor gebruiken. Dit ter bescherming van uw privacy. 

We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan helpen wij u uiteraard graag verder. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan wijzen wij u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de navolgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Contact

Green Up The City  kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Green Up The City is via onderstaande contactgegevens voor u bereikbaar:

Green Up The City

Oude Helderseweg 85B

1823 JC Alkmaar

Nederland

Telefoonnummer +31 (0)85-0041772

E-mail adres admin@greenupthecity.com