Algemene Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijproducten opgesteld door Green Up The City.

I. ALGEMEEN
1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle door Green Up The City (hierna te noemen” "GUTC") gedane aanbiedingen en tussen GUTC en een cliënt (hierna te noemen: "Koper") gesloten overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan. GUTC en Koper worden hierna gezamenlijk aangeduid als “Partijen”.
2. GUTC wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Koper van de hand.
3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk door Partijen te worden overeengekomen en worden, voor zover deze niet in de plaats treden van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, geacht deze Algemene Voorwaarden aan te vullen.

II. AANBIEDINGEN / OVEREENKOMST
1. Aanbiedingen en prijsopgaven van de zijde van GUTC, mondeling of schriftelijk, zijn altijd vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding door Koper bevatten. Indien een aanbieding of prijsopgave een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door Koper aanvaard, heeft GUTC het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Indien de aanvaarding door Koper (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het door GUTC gedane vrijblijvend aanbod, is GUTC daar niet aan gebonden, tenzij GUTC anders aangeeft.
2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van de uitdrukkelijke acceptatie der order door GUTC op een in de branche gebruikelijke wijze.
3. Aanbiedingen en prijsopgaven zijn eenmalig en gelden niet voor na- of toekomstige bestellingen, tenzij anders door Partijen overeengekomen.

III. PRIJZEN
1. De prijzen worden in het algemeen bij acceptatie van de order vastgesteld. Zij zijn gebaseerd op de geldende dagprijzen, zoals door vraag en aanbod tot stand gekomen. 2. a. De prijzen zijn af bedrijf GUTC.
b. In de prijs is geen omzetbelasting (BTW) opgenomen.
c. Invoerrechten, andere belastingen en heffingen, kosten van kwaliteitscontrole en/of fytosanitair onderzoek, kosten van laden en lossen, emballage, transport, verzekering zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
d. De prijzen zijn genoteerd in Euros, tenzij op de factuur een andere valuta is vermeld.

IV. LEVERING EN LEVERINGSTIJD
1. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan GUTC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan GUTC worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan GUTC zijn verstrekt, heeft GUTC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten bij Koper in rekening te brengen. GUTC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat GUTC is uit gegaan van door Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid GUTC kenbaar behoorde te zijn.
2. GUTC is gehouden de overeengekomen hoeveelheid te leveren, tenzij overmacht tot een vermindering van de hoeveelheid noodzaakt.
3. GUTC is gehouden Koper van de overmachtsituatie onmiddellijk mededeling te doen en is alsdan gerechtigd een geringere hoeveelheid te leveren.
4. Als plaats van levering geldt de opslagplaats/verwerkingsruimte van GUTC, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gaat het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp zijn van de overeenkomst tussen GUTC en Koper, op Koper over op het moment waarop deze juridisch en / of feitelijk aan Koper worden geleverd en daarmee in de macht van Koper of van een door Koper aangewezen of aan te wijzen derde worden gebracht.
6. Franco-levering geschiedt alleen indien en voor zover dit is overeengekomen en door GUTC is vermeld op de factuur of de opdrachtbevestiging.
7. Door GUTC opgegeven levertijden zijn indicatief en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van levertijden geeft geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.
8. Indien GUTC (gedeeltelijk) niet aan zijn verplichting(en) zal kunnen voldoen, zal GUTC Koper hiervan zo spoedig mogelijk mededeling doen. Ingeval GUTC niet de gehele bestelde hoeveelheid kan leveren is GUTC gerechtigd een deellevering te doen, danwel uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of in overleg met Koper andere gelijkwaardige of gelijksoortige producten te leveren.
9. Indien Koper de bestelde producten niet op de overeengekomen tijd en plaats heeft afgenomen, is hij in verzuim en is het risico van een eventueel door bewaring optredend kwaliteitsverlies voor Koper. De bestelde producten staan te zijner beschikking, voor zijn rekening en risico opgeslagen. Indien echter na verstrijking van een beperkte bewaartermijn, die gelet op de productsoort als redelijk kan worden beschouwd, geen afname door Koper heeft plaatsgevonden en het risico van kwaliteitsverlies en/of bederf van de producten naar de mening van GUTC geen andere keuze laat, is GUTC gerechtigd de betreffende producten te verkopen. Niet-nakoming door Koper ontslaat hem niet van de verplichting de (volledige) koopprijs te betalen. Bij verkoop door GUTC is Koper verplicht het eventuele prijsverschil ontstaan door een dergelijke verkoop, alsmede alle verdere kosten en schaden vallende aan de zijde van GUTC, voor zijn rekening te nemen.
10. GUTC behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien Koper vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. GUTC is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij Koper ten gevolge van het niet leveren.

V. OVERMACHT
1. GUTC kan in geval van overmacht de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, dan wel de levering opschorten tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.
2. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedssfeer van GUTC, waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) begrepen onlusten, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, natuurrampen, epidemieën, verkeersomstandigheden (waaronder wegwerkzaamheden en files) of overheidsmaatregelen.

VI. VERPAKKING
1. Verpakking geschiedt op in de bloemen- en plantengroothandel gebruikelijke wijze en wordt door GUTC als goed koopman bepaald, tenzij anders is overeengekomen.
2. Eenmalige verpakking wordt in rekening gebracht.
3. Meermalige verpakking en ander duurzaam materiaal (kartonnen dozen, containers, stapelwagens etc.), die in eigendom blijven van GUTC, worden eveneens in rekening gebracht en dienen te worden geretourneerd. De kosten van het retourtransport zijn voor rekening van Koper. Indien de terugzending van het materiaal in correcte staat geschiedt, zal creditering van de in rekening gebrachte kosten plaatsvinden, eventueel verminderd met een overeengekomen bedrag voor het gebruik.
4. Ten aanzien van duurzaam verpakkingsmateriaal (stapelwagens, containers etc.) dat aan Koper in bruikleen is gegeven, behoudt GUTC zich het recht voor om, indien retournering van het betreffende materiaal door Koper niet plaatsvindt, de kosten van dit materiaal Koper alsnog in rekening te brengen alsmede de eventuele verder door Koper veroorzaakte schade op hem te verhalen.
5. Indien statiegeld in rekening wordt gebracht, wordt dit verrekend nadat het betreffende materiaal in correcte staat is geretourneerd. De kosten van het retourtransport komen voor rekening van Koper.

VII. VERLADING EN TRANSPORT
1. Verlading en verzending moeten op doelmatige wijze geschieden.
2. Indien Koper geen transportmiddel voorschrijft, kiest GUTC voor de meest gebruikelijke wijze van transport.
3. De kosten van het transport worden Koper in rekening gebracht.
4. GUTC is, bij inschakeling van een expediteur, slechts aansprakelijk voor schade, die tot aan het overdragen van de producten aan de expediteur ontstaat.

VIII. RECLAMES
1. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst, aan GUTC te worden gemeld. Een telefonische melding dient binnen twee dagen na ontvangst van de producten door Koper schriftelijk te zijn bevestigd. Bepalend hierbij is het moment van ontvangst van de schriftelijke bevestiging door GUTC. Tevens dient door Koper c.q. ontvanger van de producten een aantekening van de klacht op de betreffende transportpapieren te worden gemaakt, zulks ter bevestiging dat de klacht bestond op het tijdstip van aflevering van de producten.
2. Klachten betreffende niet-zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering aan GUTC te worden medegedeeld en in ieder geval zodanig tijdig bij GUTC schriftelijk te worden ingediend, dat deze in staat is de juistheid van de betreffende klachten ter plaatse te (doen) onderzoeken en/of het geleverde terug te halen.
3. De klachten dienen tenminste te bevatten: a. een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving en foto’s van het gebrek; b. opgave van eventuele verdere feiten, waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en door Koper afgekeurde producten identiek zijn.
4. GUTC dient steeds in staat te worden gesteld de juistheid van de betreffende klachten ter plaatse te (doen) onderzoeken en / of het geleverde terug te halen. De producten moeten in de originele verpakking ter beschikking worden gehouden.
5. Klachten met betrekking tot een deel van de afgeleverde producten kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.
6. Na het verstrijken van bovenbedoelde termijnen wordt Koper geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door GUTC in behandeling genomen.

IX. AANSPRAKELIJKHEID
1. GUTC is niet aansprakelijk voor de door Koper geleden schade, behoudens en zover Koper bewijst dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van GUTC.
2. Gebreken aangaande eventuele fytosanitaire en / of andere eisen die in het land van invoer van kracht zijn geven Koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij Koper GUTC voorafgaande aan of ten tijde van het sluiten van de overeenkomst schriftelijk van deze eisen op de hoogte heeft gebracht.
3. GUTC is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving, stagnatieschade of andere indirecte- of gevolgschade van Koper. Mocht GUTC desondanks gehouden zijn schade (in gelijk welke vorm dan ook) te vergoeden, dan is de aansprakelijkheid van GUTC uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag, exclusief BTW, aangaande het gedeelte van de levering waar de schade op betrekking heeft.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn de geleverde producten uitsluitend bedoeld voor decoratiedoeleinden en niet geschikt voor inwendig gebruik. GUTC wijst erop dat de producten bij verkeerd gebruik, consumptie, contact en/of overgevoeligheid kunnen leiden tot schadelijke gevolgen bij mens en/of dier. Koper heeft de verplichting deze waarschuwing aan zijn afnemers door te geven en vrijwaart GUTC tegen alle aanspraken van derden, inclusief eindgebruikers, met betrekking tot bedoelde gevolgen.

X BETALING 1. Betaling dient te geschieden, ter keuze van GUTC:
a. netto-contant bij aflevering, of; b. middels storting of overmaking op een door GUTC aangewezen bankrekening binnen de overeengekomen betalingstermijn, of; c. door middel van automatische afschrijving, of; d. door middel van cheques, of; e. door middel van vooruitbetaling, of; f. op enige andere door GUTC aangegeven wijze van betaling. Eventuele bankkosten worden door GUTC aan Koper doorbelast.
2. Koper is niet bevoegd op de te betalen koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Koper mag de door hem te betalen koopprijs niet opschorten op grond van een klacht over het geleverde, dan wel ten aanzien van de hoogte van de factuur.
3. Koper is in verzuim enkel door het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn. GUTC heeft alsdan het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een enkele mededeling aan Koper te ontbinden (uitdrukkelijk ontbindend beding). GUTC is aan Koper geen enkele schadevergoeding verschuldigd met betrekking tot de gevolgen die deze ontbinding voor Koper zou kunnen hebben.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van GUTC op Koper onmiddellijk opeisbaar.
5. GUTC is gerechtigd om bij verzuim van Koper 1,5% rente per maand in rekening te brengen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van algehele voldoening, danwel, in geval deze hoger mocht zijn, de wettelijke rente.
6. GUTC is tevens gerechtigd om bij verzuim van Koper het daardoor opgelopen valutakoersverlies in rekening te brengen.
7. GUTC heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten (zoals die van valutakoersverlies), vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. GUTC kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Bovendien kan GUTC volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
8. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van derden, zijn de daaruit voortvloeiende gerechtelijke, executie en / of buitengerechtelijke kosten - met een minimum van 15% van de openstaande som - direct opeisbaar en voor rekening van Koper. Indien GUTC hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door Koper in aanmerking. Koper is over de gemaakte kosten rente verschuldigd.

XI. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle geleverde producten blijven eigendom van GUTC totdat alle vorderingen van GUTC op Koper volledig zijn voldaan.
2. Zolang de producten niet zijn betaald mag Koper ze niet verpanden of op andere wijze tot zekerheid geven. In geval derden op deze producten beslag (wensen te) leggen of deze op andere wijze wensen uit te winnen, dient Koper GUTC onmiddellijk hierover te informeren.
3. Bij de uitoefening van de rechten van GUTC uit het eigendomsvoorbehoud zal Koper steeds op eerste verzoek en op eigen kosten zijn volledige medewerking verlenen. Koper is aansprakelijk voor alle kosten die GUTC in verband met zijn eigendomsvoorbehoud en de daarmee samenhangende acties moet ondernemen, alsook voor alle directe en indirecte schade die GUTC lijdt of mocht lijden.
4. Wanneer zulks mogelijk is naar de wet van het land waarin Koper is gevestigd en/of waar de producten aan Koper zijn afgeleverd geldt bovendien:
a. In geval van wanprestatie door Koper heeft GUTC het recht om de geleverde producten, alsmede de medegeleverde verpakkings- en transportmaterialen, terstond tot zich te nemen en hierover naar eigen goeddunken te beschikken. Wanneer de wet zulks voorschrijft impliceert dit ontbinding van de betreffende overeenkomst.
b. Koper heeft het recht de producten in de normale uitoefening van zijn bedrijf te verkopen (maar niet om deze als betaalmiddel te gebruiken). Hij draagt nu reeds voor alsdan alle vorderingen over die hij door de verkoop op een derde verkrijgt. GUTC aanvaardt deze overdracht en behoudt zich het recht voor de vordering zelf te incasseren zodra Koper niet correct aan zijn betalingsverplichting voldoet en, voor zover dat nodig mocht zijn, in verzuim is.
c. Koper heeft het recht de producten in de normale uitoefening van zijn bedrijf te verwerken, al dan niet tezamen met producten die niet van GUTC afkomstig zijn. In de verhouding waarin de producten van GUTC deel uitmaken van de tot stand gekomen zaak, verkrijgt GUTC de (mede-) eigendom van de nieuwe zaak, die Koper reeds nu voor alsdan aan GUTC overdraagt en die GUTC aanvaardt.
d. Wanneer de wet voorschrijft, dat GUTC een gedeelte van de bedongen zekerheden op verzoek moet prijsgeven in gevallen waarin deze de waarde van de nog uitstaande vorderingen met een bepaald percentage overtreffen, zal GUTC hieraan gehoor geven zodra Koper daartoe een verzoek doet en zulks uit de boekhouding van GUTC mocht blijken.

XII. TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN
1. Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlandse recht van toepassing en zijn de bepalingen van het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit aanbiedingen, prijsopgaven en / of overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn kunnen door Koper slechts worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter die bevoegd is in het gebied waar GUTC is gevestigd. GUTC heeft het recht geschillen voor te leggen aan zowel de bevoegde rechter in het gebied waar hij zelf gevestigd is, als aan de bevoegde rechter in het gebied waar Koper gevestigd is.
3. In afwijking van het bepaalde onder XII.2. kunnen GUTC en Koper overeenkomen een eventueel geschil voor te leggen aan een arbitrage-commissie, die handelt volgens het arbitragereglement van het Nederlands Arbitrageinstituut, wier uitspraak door beide Partijen als bindend wordt aanvaard.

XIV. SLOTBEPALING
1. In die gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlandse recht van toepassing.
2. Indien en voorzover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden volgens het Nederlandse recht ongeldig zou zijn in verband met strijd met enige dwingendrechtelijke bepaling, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden Partijen blijven binden. In plaats van de ongeldige bepaling wordt alsdan gehandeld alsof Partijen, zo zij geweten zouden hebben van de ongeldigheid van betreffende bepaling, een met de bedoeling van de ongeldige bepaling overeenkomende bepaling overeengekomen waren, dan wel een bepaling die die bedoeling het dichtst benadert.

Alkmaar, november 2023.