Disclaimer

Deze website (www.greenupthecity.com) wordt beheerd door Green Up The City. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. De volgende voorwaarden zijn van toepassing.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. Ondanks het feit dat Green Up The City zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Green Up The City niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Green Up The City kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. De getoonde afbeeldingen van producten zijn slechts een indicatie. De producten kunnen in werkelijkheid afwijken van de getoonde afbeelding. Aan de getoonde afbeeldingen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Gebruik van deze website dat (a) het gebruik van andere bezoekers stoort, (b) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (c) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten

Green Up The City, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten en merkrechten) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Green Up The City, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Green Up The City

Online communicatie

Berichten die u stuurt aan Green Up The City per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Green Up The City adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Green Up The City te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan Green Up The City per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Green Up The City aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Green Up The City geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (a) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (b) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (c) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Green Up The City wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (d) het verlies van gegevens, (e) downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (f) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Green Up The City.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Europese publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

Green Up The City behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.